Friese ambities: de kansen voor bosaanplant in beeld

Wat zijn in de provincie Friesland de kansen voor de aanplant van extra bomen en bossen? Op deze vraag geeft de Friese bomen- en bossenstrategie antwoord. Gedeputeerde Staten hebben het stuk in juli 2022 vastgesteld.

In de strategie staat welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor extra bomen, boomwallen en bossen. Ook gaat het document in op de uitbreiding van natte natuurgebieden. Zo draagt de provincie bij aan de landelijke en Europese opgave om meer CO2 vast te leggen. Het doel: de effecten van klimaatverandering verminderen en natuur en landschap versterken.

Hoe staat ’t met de bodemgesteldheid en waterhuishouding?

Belangrijk is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande biotopen en landschappen. Dat betekent: meer bomen in bomenrijke gebieden en meer natte natuur in natte gebieden. Het is van belang dat de bodemgesteldheid en de waterhuishouding hiervoor geschikt zijn.

10 procent extra CO2-vastlegging in 2030

Het Friese document is een uitwerking van de landelijke Bossenstrategie. Deze gaat uit van 10 procent extra CO2-vastlegging in 2030. De bosuitbreiding vindt deels plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Ook gaat het om:

  • aanplant als oppepper voor bestaande bossen of landschapselementen (zoals boomwallen).
  • aanplant in dorpen en steden, op bedrijventerreinen en langs wegen.
  • aanplant voor voedselbossen en ‘agroforestry’ (commerciële bosbouw).
  • uitbreiding natte natuur buiten NNN (zoals kwelders en moeras).

 

Bron: Provincie Fryslân