Subsidie biodiversiteit en landschap

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Of heeft u plannen om bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland.

Subsidie aanleg en herstel cultuurhistorisch landschapselement

Wilt u beplanting, een poel, natuurvriendelijke oever of schraalland aanleggen in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming? Of bijdragen aan het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Buurtfonds – Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

Wilt u als zzp’er, stichting of vereniging een buurtparticipatieproject starten dat zich richt op watergerelateerd groen, waterberging, infiltratie of groene daken? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Natuur in de stad

Heeft u een initiatief waarmee u het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied wilt verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Zuid-Holland. 

Klimaatbestendig, Groen en Gezond Wonen

Wilt u bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio Utrecht? Een regio waar het prettig wonen en werken is? U kunt dan subsidie aanvragen bij Provincie Utrecht.

Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer

Wilt u bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Nationaal Groenfonds

Heeft u een project dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van onze groene leefomgeving? Het Groenfonds ontwikkelt financiële instrumenten en slaat de brug tussen publieke middelen en private middelen door (financiële) drempels weg te nemen.

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO)

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien.

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u grondeigenaar? Sluit u aan bij Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Het fonds werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap: door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Gebiedsfonds Drentsche Aa

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa ondersteunt concrete projecten of werkzaamheden die bijdragen aan het mooi houden van het Drentsche Aa-gebied.

GroenDoen Fonds

Heeft u een goed idee om uw lokale omgeving een stuk groener te maken? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage vanuit het GroenDoen Fonds.

Landschapsfonds Het Groene Woud

Heeft u een project dat bijdraagt aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit Landschapsfonds Het Groene Woud.

SKNL Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Bent u een grondgebruiker die grond geschikt wil maken voor (agrarisch) natuurbeheer? Of natuurbeheerder die de kwaliteit van de natuur verder wil ontwikkelen en verhogen? Dan kunt u SKNL-subsidie aanvragen. De kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap bestaat uit twee subsidies: investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

SBNL Natuurfonds: Fonds West Gelderland

Bent u particuliere eigenaar van een landgoed of natuurterrein? Of bent u verbonden aan een agrarische natuurvereniging of andere natuur- en landschapsbeheerorganisatie in Gelderland of Overijssel? Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten.

SBNL Natuurfonds: Van Hemert tot Dingshof-Coldewij Fonds

Bent u particuliere eigenaar van een landgoed of natuurterrein? Of bent u verbonden aan een agrarische natuurvereniging of andere natuur- en landschapsbeheerorganisatie in Gelderland of Overijssel? Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten.

Meer Bos en Hout in Groningen

In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen.

Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL)

Stichting VBNL zet zich in voor duurzame ontwikkeling en exploitatie van voedselbossen in Nederland. De stichting heeft als doel om in vijf jaar tijd (2019-2023) minimaal 150 hectare voedselbos te realiseren.

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland en natuurbegraafplaatsen beter aansluiten op bestaande natuurgebieden door rondom natuurbegraafplaatsen nieuwe natuurgebieden in te richten.

Stichting Lokaal Compensatiebos

Wilt u als bedrijf uw CO2-uitstoot lokaal (in Nederland) compenseren door boomaanplant te financieren? Meld u dan bij Stichting Lokaal Compensatiebos.

Stichting Woudwerk

Stichting Woudwerk is een platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten. Helpt u mee nieuw bosrijk gebied te creëren?

1 miljoen-bomenplan (Limburg)

In het Limburgse collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is een systeem voor certificering van CO2-emmissiereductie via Nederlandse projecten (waaronder bomenaanplant) voor organisaties die op vrijwillige basis bijdragen aan additionele emissiereductie in Nederland. Doet u mee?

Trees for All

Trees for All is aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten in Nederland en het buitenland. Draagt u ook bij aan een groene en gezonde wereld, als particulier of bedrijf? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen.

Nieuw Groen

Nieuw Groen is er voor particulieren en bedrijven die lokaal hun CO2-uitstoot willen opruimen via een groen initiatief. Doe mee!

StukjeNatuur

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie die met donaties van particulieren, bedrijven en goede doelen 10 miljoen klimaatrobuuste bomen voor natuurontwikkeling wil planten in Nederland.

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda: hoe kunt u bijdragen aan ‘Meer Bomen Nu’? Ontdek de verschillende mogelijkheden.