Subsidie biodiversiteit en landschap

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Of heeft u plannen om bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland.

Subsidie aanleg en herstel cultuurhistorisch landschapselement

Wilt u beplanting, een poel, natuurvriendelijke oever of schraalland aanleggen in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming? Of bijdragen aan het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Buurtfonds – Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

Wilt u als zzp’er, stichting of vereniging een buurtparticipatieproject starten dat zich richt op watergerelateerd groen, waterberging, infiltratie of groene daken? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Natuur in de stad

Heeft u een initiatief waarmee u het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied wilt verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Zuid-Holland. 

Klimaatbestendig, Groen en Gezond Wonen

Wilt u bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio Utrecht? Een regio waar het prettig wonen en werken is? U kunt dan subsidie aanvragen bij Provincie Utrecht.

Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer

Wilt u bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

1 miljoen-bomenplan (Limburg)

In het Limburgse collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.