Subsidie Meer bos in Overijssel

De provincie Overijssel stelt subsidie ter beschikking voor realisatie van bos, houtwallen en erfbos, incl functieverandering.

Subsidie biodiversiteit en landschap

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Of heeft u plannen om bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland.

Buurtfonds – Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

Wilt u als zzp’er, stichting of vereniging een buurtparticipatieproject starten dat zich richt op watergerelateerd groen, waterberging, infiltratie of groene daken? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Natuur in de stad

Heeft u een initiatief waarmee u het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied wilt verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Zuid-Holland. 

Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer

Wilt u bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

1 miljoen-bomenplan (Limburg)

In het Limburgse collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.